مشاوره

فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

جهت مشاوره در حوزه های توسعه بین المللی کسب و کار، مذاکرات تجاری بین المللی، قوانین تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی
گام 1
گام 1
تکمیل پرسشنامه ارزیابی آمادگی کسب و کار شما برای توسعه بین المللی
برای انجام این مرحله روی لینک زیر کلیک کنید 
گام 2
گام 2
تکمیل فرم درخواست برای مشاوره 
برای انجام این مرحله روی لینک زیر کلیک کنید
گام 3
گام 3
بررسی اطلاعات و درخواست توسط مشاور و تعیین وقت جلسه مشاوره
گام 4
گام 4 
پرداخت هزینه حق مشاوره و تشکیل جلسه